കമ്പനി വാർത്ത

  • 2021-ലെ കമ്പനി യാത്ര

    2021-ലെ കമ്പനി യാത്ര

    2021 വരെ, PetnessGo കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്, കൂടാതെ വിൽപ്പന വിഭാഗത്തിൽ 15-ലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും.കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, ഞങ്ങൾ വളരെ മികച്ച വിൽപ്പന പ്രകടനം കൈവരിച്ചു.2021 ജൂണിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു...
    കൂടുതല് വായിക്കുക